Vedtægter for Atletklubben DAN

§ 1 Navn og tilhørsforhold

Klubbens navn er Atletklubben DAN, stiftet den 1. juni 1895. Klubbens hjemsted er Tapeten, Magteparken 5, 2750 Ballerup. Klubben er medlem af Danmarks Brydeforbund og gennem Københavns Vægløftnings-Forbund medlem af Dansk Vægtløftnings-Forbund.

§ 2 Formål

Det er Atletklubben DAN's formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke brydning og vægtløflning såvel på elite- som motionsplan, og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene ved propaganda, træning og konkurrencer.

§ 3 Indskud og kontingent

Kontingent og indskud fastsættes på en generalforsamling.

Kontingentet forfalder til betaling inden for den på giroindbetalingskortet fastsatte frist. Er et medlem kommet i restance med 2 betalingsterminer, erindres den pågældende af kassereren. Betales gælden herefter ikke inden 14 dage, kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem af klubben. Den pågældende kan genoptages som medlem ved at betale gælden.

Udelukkelse på grund af gæld medfører tab af tilgodehavende præmier.

§ 4 Udmeldelse og klubskifte

Udmeldelse må ske skriftligt senest 14 dage før den første i en betalingstermin.

Overgang til anden klub må ske i henhold til DBs og DVFs regler.

§ 5 Medlemspligter

Medlemmerne er pligtige til:

at overholde de til enhver tid for klubben og de organisationer, af hvilke klubben er medlem, gældende vedtægter og regler, at følge reglementet for benyttelse af træningslokalerne, og at medbringe kvittering for betaling af medlemskontingentet ved benyttelse af klubbens faciliteter og på forlangende forevise kvitteringen.

Vandrepræmier skal holdes forsikrede og ved periodens udløb eller udmeldelse afleveres til bestyrelsen i uskadt stand. I modsat fald kan erstatningskrav gøres gældende.

§ 6 Deltagelse i konkurrencer

Ingen kan deltage i konkurrencer uden tilladelse fra bestyrelse eller sportsudvalg, eller som samtidigt medlem af en anden forening starte for denne i de idrætsgrene, som DAN dyrker. Bestyrelsen kan dispensere herfor.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Klubbens anliggender varetages af generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, bestyrelsen og sportsudvalgene.

Ordinær generalforsamling afholdes i april og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med dagsorden, regnskab og bestyrelsens indstilling vedrørende indskud og kontingent.

Forslag fra medlemmerne skal være indleveret på klubbens kontor senest 1. marts. Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og fremtiden.
3. Sportsudvalgenes beretninger.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af indskud og kontingent.
6. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Valg af bestyrelse:
   a. Formand i lige år
   b. Sekretær i lige år
   c. Kasserer i ulige år
   d. Suppleant til bestyrelsen i ulige år
   e. Godkendelse af sportsudvalg foretages hvert år
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
   a. En revisor i lige år
   b. En revisor i ulige år
   c. Revisorsuppleanten er på valg hvert år
9. Eventuelt

§ 8 Afstemingsregler

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, når den er indvarslet på lovlig måde. Stemmeret har ved personligt fremmøde aktive og passive medlemmer efter 3 måneders medlemsskab. Medlemmerne har stemmeret fra det kalenderår, i hvilket de fylder 14 år eller opfylder de bestemmelser, som Ballerup kommune måtte have fastsat i henhold tillov om folkeoplysning.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflerta1. Dog kan vedtægtsændringer og eksklusion efter § 13 kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stemmeafgivningen skal foregå skriftligt, hvis mindst 3 stemmeberettigede medlemmer begærer dette.

Der tages referat af beslutningerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med én uges varsel og skal inden tre uger indkaldes med det nævnte varsel, når mindst 15 af klubbens stemmeberettigede medlemmer begærer dette ledsaget af en motiveret dagsorden.

§ 1O Bestyrelse og sportsudvalg

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og de to sportsudvalgsformænd. Der vælges en suppleant til bestyrelsen. Valgene fremgår af dagsordenen.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sportsudvalgene for henholdsvis brydning og vægtløftning består af 3-5 medlemmer. Formændene er fødte medlemmer af bestyrelsen. Udvalgene supplerer sig selv, men skal hvert år godkendes på generalforsamlingen.

Hvor vedtægterne intet foreskriver, handler bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen.

§ 11 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Til at revidere regnskabet vælges 2 revisorer samt en suppleant. Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af klubbens regnskabsmateriale. Revisorerne har ret til at undersøge regnskabet, så ofte de finder det nødvendigt.

§ 12 Tegningsregler

Klubben tegnes af formanden eller kassereren.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke kautionere eller foretage køb, pantsætning eller salg af fast ejendom.

§ 13 Eksklusion af medlemmer

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom den pågældende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 8.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun op- tages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

En eksklusion skal straks meddeles DB samt DVF gennem KVF.

§ 14 Klubbens opløsning

Klubben kan ikke opløses, så længe 5 medlemmer ønsker den opretholdt. I tilfælde af opløsning deles dens eventuelle midler ligeligt mellem DB og KVF.

Vedtaget på generalforsarnlingen i Idrætshuset d. 10. september 1920, sidste ændring d. 24. april 2001.